El notari és garantia

de legitimitat i seguretat.

Contacta

Notaria Bartumeu

La Notaria Bartumeu és una Notaria consolidada i moderna situada a Andorra la Vella que presta una atenció personalitzada a les persones, a les empreses i als despatxos professionals i ofereix els serveis amb rapidesa i qualitat.

A la nostra Notaria, amb una gran experiència, trobarà un complet servei professionalitzat i individualitzat, amb la confiança de comptar amb un assessorament imparcial i objectiu.

Serveis

Els serveis que s’ofereixen a la Notaria, en particular, es refereixen a tots els aspectes de la funció notarial relativa al Dret privat.

Dret civil andorrà

Dret civil

El Dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones, tant físiques com jurídiques.

Anar al servei

Dret mercantil

Dret mercantil

En matèria de dret mercantil, de conformitat amb la legislació específica, especialment el Decret legislatiu del 5-12-2018 de publicació del text refós de la llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada es documenten tots els aspectes societaris.

Anar al servei

Actes i legimitacions

Actes i legimitacions

Com a documents públics en virtut del qual el notari redacta els fets vistos o percebuts pels seus sentits respecte de fets o circumstàncies concretes.

Anar al servei

Poders

Poders

Els poders són les autoritzacions, realitzades pel poderdant, a altres persones, apoderats, per a realitzar negocis jurídics o gestions, de manera que es tracta de la representació voluntària i una persona actua en nom i per compte d’una altra en determinats actes o contractes.

Anar al servei

Inversions estrangeres

La Notaria presta l’assessorament, en relació als tràmits administratius necessaris, per a les inversions estrangeres al Principat d’Andorra i les adquisicions, per qualsevol títol, de béns i drets situats al Principat, de manera que puguin ser […]

Anar al servei

Anar a la pàgina de serveis

Política d’admissió
de clients

Formulari KYC Persona Física
Formulari KYC Persona Jurídica

A la nostra notaria, amb una gran experiència i un sòlid equip de treball integrat per persones d’alta qualificació professional, trobarà un complet servei personal i individualitzat, amb la confiança de comptar amb un assessorament imparcial i objectiu.

Funció notarial

La funció notarial es troba actualment regulada en tots els seus aspectes per la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat.

Més informació
Funció notarial Isidre Bartumeu

Instruments
públics

El document notarial té efectes de legitimació i de prova, i en alguns casos també traditoris o transmissors, es presumeix exacte, vàlid i veraç i fa prova plena del fet, acte o situació i de la data del seu atorgament.

Més informació

Dret privat andorrà

Els serveis que ofereix la Notaria, en general, se centren en els aspectes del Dret privat de l’ordenament jurídic andorrà, amb el seu component de Dret internacional privat i amb el seu sistema de fonts del dret.

Tribunal de Corts d'Andorra

01.

Dret privat andorrà

El concepte de Dret privat andorrà està integrat per les institucions de Dret civil i de Dret mercantil, que en altres països constitueixen matèries jurídicament i doctrinalment separades.

Anar al servei

02.

Dret internacional privat

El Principat d’Andorra, com a Estat sobirà, no és aliè a la comunitat internacional i, en aquest context internacional, el legislador ha tingut en compte la regulació europea en matèria de successions per causa de mort i l’ha adaptada a les particularitats andorranes.

Anar al servei

Contacta

Honoraris

La remuneració és única per a tots els notaris del Principat d’Andorra, sota la forma d’honoraris, aprovats pel Govern, i es tenen en compte les despeses originades per l’exercici de les seves funcions, que en tots els casos són impugnables davant la jurisdicció.
Publicació dels honoraris.

Els honoraris notarials han estat aprovats mitjançant Decret de 17 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Reglament del codi deontològic, de les normes internes i dels honoraris dels notaris, publicat al BOPA número 84 del dia 25 de juny de 2020. El Decret Legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de 11/2012, del 21 de juny, “de l’impost general indirecte”, publicat al BOPA, número 55, de 19 de juny del 2019, grava les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per professionals amb un tipus general del 4,5%.

Demana un pressupost
Responsabilitat civil

Responsabilitat
civil corporativa

La Notaria col·labora amb entitats culturals, socials i benèfiques sense ànim de lucre.

D’ençà la seva creació, la notaria ha participat en l’assessorament de multitud d’entitats culturals, socials i benèfiques sense ànim de lucre.

Així mateix, la notaria col·labora en projectes impulsats per les entitats sense ànim de lucre.

UNICEFMHF

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email