Són les normes o principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

Contacta

Persona i família

Dret civil andorrà

Els serveis que s’ofereixen a la Notaria, en particular, es refereixen a tots els aspectes de la funció notarial relativa al Dret privat.

Capítols matrimonials

La promulgació i entrada en vigor de la Constitució andorrana de l’any 1993 ha tingut repercussions en tot l’ordenament jurídic andorrà, i d’una manera molt significativa en la part del dret civil que constitueix el dret de la persona i de la família. El text constitucional, en efecte, ha facilitat l’aparició de noves modalitats de família i noves formes de relació personal i familiar que s’aparten de l’arquetip de família que encara predominava al Principat d’Andorra abans de la Constitució, arrelat en costums que s’havien perllongat en el decurs dels segles i que responia a unes formes d’organització de la vida familiar, social i econòmica que es trobaven ja en clara regressió en les darreres dècades.

Aquest fet explica que, un cop vigent la Constitució, el legislador andorrà mostrés aviat interès a iniciar la renovació del dret de la persona i de la família i anés acomodant pas a pas el dret andorrà tradicional als principis que inspiren el text constitucional i a una realitat social caracteritzada per una creixent heterogeneïtat de les famílies andorranes. Tota aquesta normativa, amb les seves disposicions reglamentàries de desenvolupament, han contribuït de manera decisiva a fer que el dret de la persona i de la família s’anés equiparant al dels països sociològicament i culturalment més propers al Principat d’Andorra.

La  Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família fa un salt qualitatiu en aquest procés evolutiu en aplegar en un cos legal unitari, amb tècnica codificadora, tota la normativa civil relativa a la persona i a la família i prefigurar així allò que seria el contingut d’un llibre relatiu a aquestes matèries en un codi civil. Aquest tipus d’exercici legislatiu contribueix a millorar l’ordenació sistemàtica de la matèria i a facilitar-ne la consulta als operadors jurídics, i esdevé també l’ocasió idònia per harmonitzar la presentació de la matèria regulada i completar-ne els continguts. La formulació d’un nou text legal no només serveix per salvar llacunes i esmenar els inevitables desajustos produïts per l’acumulació successiva de lleis sinó també per implementar algunes convencions internacionals subscrites per l’Estat andorrà. La Llei qualificada de la persona i de la família és en gran part una recopilació ordenada de tota la normativa vigent en la matèria, però també constitueix un pas endavant en el procés d’adaptació del dret de la persona i de la família a l’evolució de la societat andorrana. Això ha estat una opció deliberada, fruit de la voluntat de preservar tant com fos possible el dret heretat com a expressió fidel de la tradició jurídica andorrana però també de millorar-lo tècnicament i d’adaptar-lo de manera respectuosa als canvis socials.

nomenaments de tutor

Els serveis que s’ofereixen a la Notaria, en particular, es refereixen a tots els aspectes de la funció notarial relativa al Dret privat.

Successions

Dret civil andorrà

De conformitat amb la legislació específica vigent al Principat d’Andorra,
es poden realitzar, destacadament, les següents intervencions:

Testaments i codicils

El testament és un negoci jurídic de darrera voluntat, unilateral, personalíssim i revocable, mitjançant el qual el testador institueix un o més hereus i ordena, si escau, llegats i altres disposicions per a després de la seva mort. Es pot fer també la designació, la modificació o la revocació de beneficiaris d’assegurances de vida, de plans de pensions i d’instruments d’estalvi i previsió anàlegs. Aquestes darreres designacions també es poden fer en codicil. El testament i el codicil notarial poden ésser oberts o tancats.

Testaments i codicis

Els codicils s’han d’atorgar amb les mateixes solemnitats externes que els testaments i l’atorgant pot disposar dels béns que s’ha reservat en heretament, i pot addicionar i reformar el seu testament o, en defecte d’aquest, ordenar disposicions successòries a càrrec dels hereus abintestat. No es pot instituir o excloure cap hereu, ni revocar la institució anterior. Tampoc no es pot nomenar marmessor universal, ni ordenar substitucions o condicions, llevat que s’imposin als legataris.

pactes succesoris

Pactes successoris

Com a institució d’hereu contractual i irrevocable i com a instrument per a atorgar atribucions patrimonials a títol particular. En els pactes successoris es poden fer disposicions amb la mateixa amplitud i amb els mateixos termes que en testament, fent constar la finalitat assistencial o empresarial que, al seu cas, sigui determinant.

Cal tenir en compte la seva potencialitat per a ser un instrument adequat de transmissió de les empreses familiars, tan característiques del teixit econòmic del Principat d’Andorra.

Herències

El fenomen successori relatiu a l’herència, com a conjunt de béns, drets i obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort i que es transmeten als hereus, en tots els seus aspectes, en particular, respecte de:

 • Acceptació, com a declaració de voluntat unilateral expressa per la qual la persona cridada a una herència manifesta la voluntat de ser hereva, de manera que adquireix els béns i els drets que la integren i se subroga en les obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort, i pot ser una acceptació pura i simple o a benefici d’inventari.
 • Repudiació, com a declaració de voluntat unilateral expressa per la qual una persona cridada a l’herència manifesta la voluntat de renunciar-la formalment davant del notari.
 • Manifestació, com a escriptura pública en la qual la persona cridada a una herència l’accepta formalment i realitza una relació dels béns, dels drets i de les obligacions que la integren.
 • Adjudicació, com a adquisició de la titularitat exclusiva dels béns i drets hereditaris transmesos a la persona que ha acceptat una herència.
Borda andorrana en herencia
Prat andorrans

Particions hereditàries

En els supòsits de comunitat hereditària, en la qual cal dividir l’herència entre els hereus, de manera que s’extingeix la comunitat hereditària.

Per la partició cada hereu adquireix la propietat exclusiva del béns adjudicats. La partició pot ser practicada pel causant, pel comptador partidor, pels cohereus, judicial o arbitral.

Contractes i donacions

Dret civil andorrà

De conformitat amb la legislació específica vigent al Principat d’Andorra,
es poden realitzar, destacadament, les següents intervencions:

01.

Compravendes

Com a contractes onerosos pels quals una persona s’obliga a transmetre a una altra persona la titularitat d’un bé a canvi d’un preu, tant si és bé moble, incloses les accions i participacions socials, com immoble.

02.

Donacions

Com a actes unilaterals de transmissió de tota mena de béns i drets a títol gratuït.

03.

Préstecs

Amb garantia hipotecària o no i personals. Àpoques, com a document pel qual el creditor declara haver rebut la prestació, i cancel·lacions d’hipoteques. Tenint en compte que l’elecció del notari recau sempre en el prestatari.

04.

Permutes

Contracte pel qual dues persones s’obliguen recíprocament a transmetre’s la titularitat sobre dos béns o drets que els pertanyen a cadascuna.

05.

Arrendaments

Contracte pel qual una persona s’obliga a cedir l’ús d’un bé a una altra, per un temps determinat, a canvi del pagament d’una renda o un preu.

Arrendaments financers, com a arrendament amb l’opció de compra del bé arrendat, de manera que, un cop finalitzat el termini d’arrendament, l’arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d’un nou bé que substitueixi l’anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.

06.

Opcions de compra

Com a negoci jurídic que atorga al titular de l’opció a comprar un bé o un valor a un preu d’exercici predeterminat i abans d’un termini prefixat.

07.

Constitució per contracte de drets reals

Usdefruit, ús, habitació, servituds, superfície, censos emfitèutics.

08.

Modificacions jurídiques d’immobles

Declaració d’obra nova, constitució del règim de propietat horitzontal, agregacions, agrupacions, divisions i segregacions de finques.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email