Dret civil

Són les normes o principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

Contacta

Persona i família

Dret civil andorrà

Els serveis que s’ofereixen a la Notaria, en particular, es refereixen a tots els aspectes de la funció notarial relativa al Dret privat.

Capítols matrimonials

Capítols matrimonials

Els capítols matrimonials, que han de constar en escriptura pública, són un negoci jurídic en el qual es pot pactar un règim econòmic matrimonial diferent del legal supletori de separació de béns, atorgar pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin adients, fins i tot en previsió de supòsits de ruptura matrimonial. Es poden atorgar i modificar abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats abans esdevenen eficaços des de la celebració del matrimoni i caduquen en el cas de no celebrar-se el matrimoni en el termini d’un any a comptar de la data de l’atorgament. S’han d’inscriure en el Registre civil per a tenir efectes davant tercers.

Nomenaments de tutor

En els supòsits d’autotutela, en el cas que qualsevol persona major d’edat, en previsió d’una futura declaració judicial de modificació de la capacitat, pot nomenar en escriptura pública un tutor, la persona o persones que han de substituir-lo, excloure determinades persones de la tutela i establir la remuneració que han de percebre les persones que exerceixen el càrrec, com també establir el règim de protecció pel que fa a la cura de la seva persona; o en els supòsits de nomenament de tutor per part dels progenitors respectes dels seus fills menors no emancipats, igualment com en el cas de l’autotutela.

nomenaments de tutor

Els serveis que s’ofereixen a la Notaria, en particular, es refereixen a tots els aspectes de la funció notarial relativa al Dret privat.

Successions

Dret civil andorrà

De conformitat amb la legislació específica vigent al Principat d’Andorra (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra),
es poden realitzar, destacadament, les següents intervencions:

Testaments i codicils

El testament és un negoci jurídic de darrera voluntat, unilateral, personalíssim i revocable, mitjançant el qual el testador institueix un o més hereus i ordena, si escau, llegats i altres disposicions per a després de la seva mort. Es pot fer també la designació, la modificació o la revocació de beneficiaris d’assegurances de vida, de plans de pensions i d’instruments d’estalvi i previsió anàlegs. Aquestes darreres designacions també es poden fer en codicil. El testament notarial pot ser obert o tancat.

Testaments i codicis

Els codicils s’han d’atorgar amb les mateixes solemnitats externes que els testaments i l’atorgant pot disposar dels béns que s’ha reservat en heretament, i pot addicionar i reformar el seu testament o, en defecte d’aquest, ordenar disposicions successòries a càrrec dels hereus abintestat. No es pot instituir o excloure cap hereu, ni revocar la institució anterior. Tampoc no es pot nomenar marmessor universal, ni ordenar substitucions o condicions, llevat que s’imposin als legataris.

En testament o codicil es poden fer disposicions de caràcter personal, com la destinació dels òrgans o del cos.

pactes succesoris

Pactes successoris

Com a institució d’hereu contractual i irrevocable i com a instrument per a atorgar atribucions patrimonials a títol particular. En els pactes successoris es poden fer disposicions amb la mateixa amplitud i amb els mateixos termes que en testament, fent constar la finalitat assistencial o empresarial que, al seu cas, sigui determinant.

Cal tenir en compte la seva potencialitat per a ser un instrument adequat de transmissió de les empreses familiars, tan característiques del teixit econòmic del Principat d’Andorra.

Herències

El fenomen successori relatiu a l’herència, com a conjunt de béns, drets i obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort i que es transmeten als hereus, en tots els seus aspectes, en particular, respecte de:

 • Acceptació, com a declaració de voluntat unilateral expressa per la qual la persona cridada a una herència manifesta la voluntat de ser hereva, de manera que adquireix els béns i els drets que la integren i se subroga en les obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort, i pot ser una acceptació pura i simple o a benefici d’inventari.
 • Repudiació, com a declaració de voluntat unilateral expressa per la qual una persona cridada a l’herència manifesta la voluntat de renunciar-la formalment davant del notari.
 • Manifestació, com a escriptura pública en la qual la persona cridada a una herència l’accepta formalment i realitza una relació dels béns, dels drets i de les obligacions que la integren.
 • Adjudicació, com a adquisició de la titularitat exclusiva dels béns i drets hereditaris transmesos a la persona que ha acceptat una herència.
Borda andorrana en herencia
Prat andorrans

Particions hereditàries

En els supòsits de comunitat hereditària, en la qual cal dividir l’herència entre els hereus, de manera que s’extingeix la comunitat hereditària.

Per la participació cada hereu adquireix la propietat exclusiva del béns adjudicats. La partició pot ser practicada pel causant, pel comptador partidor, pels coherents, judicial o arbitral.

Contractes i donacions

Dret civil andorrà

De conformitat amb la legislació específica vigent al Principat d’Andorra,
es poden realitzar, destacadament, les següents intervencions:

01.

Compravendes

Com a contractes onerosos pels quals una persona s’obliga a transmetre a una altra persona la titularitat d’un bé a canvi d’un preu, tant si el bé moble, incloses les accions i participacions socials, com immoble.

02.

Donacions

Com a actes unilaterals de transmissió de tota mena de béns i drets a títol gratuït.

03.

Préstecs

Amb garantia hipotecària o no i personals. Àpoques, com a document pel qual el creditor declara haver rebut la prestació, i Cancel·lacions d’hipoteques. Tenint en compte que l’elecció del notari recau sempre en el prestatari.

04.

Permutes

Contracte pel qual dues persones s’obliguen recíprocament a transmetre’s la titularitat sobre dos béns o drets que els pertanyen a cadascuna.

05.

Arrendaments

Contracte pel qual una persona s’obliga a cedir l’ús d’un bé a una altra, per un temps determinat, a canvi del pagament d’una renda o un preu.

Arrendaments financers, com a arrendament amb l’opció de compra del bé arrendat, de manera que, un cop finalitzat el termini d’arrendament, l’arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d’un nou bé que substitueixi l’anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.

06.

Opcions de compra

Com a negoci jurídic que atorga al titular de l’opció a comprar un bé o un valor a un preu d’exercici predeterminat i abans d’un termini prefixat.

07.

Constitució per contracte de drets reals

Usdefruit, ús, habitació, servituds, superfície, censos emfitèutics.

08.

Modificacions jurídiques d’immobles

Declaració d’obra nova, constitució del règim de propietat horitzontal, agregacions, agrupacions, divisions i segregacions de finques.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept