Com a conjunt de les normes destinades a regular l’organització i actuació dels operadors del mercat així com el marc i incidències de llur activitat.

Contacta

Dret mercantil

Dret mercantil

En matèria de dret mercantil, de conformitat amb la legislació específica, especialment el
Decret Legislatiu del 5-12-2018 de publicació del text refós de la llei de societats
anònimes i de responsabilitat limitada.

01.

Constitució i liquidació de societats

Constitució i liquidació de societats amb personalitat jurídica pròpia, anònimes o de responsabilitat limitada.

La constitució implica la creació d’una societat i se n’estableixen els seus elements bàsics, com són l’objecte, el domicili, el capital inicial, el règim jurídic, la responsabilitat dels socis i el sistema d’administració. La dissolució, per les causes previstes a la Llei o als Estatuts, inicia un període de liquidació, i pot comportar de manera simultània la seva extinció, amb l’atribució del patrimoni net resultant als socis de forma proporcional a la seva participació en el capital social.

02.

Vendes d’accions i participacions

Com a contractes de transmissió de la titularitat del dret sobre les accions d’una societat anònima o de participacions d’una societat limitada.

03.

Nomenament d’administradors

Relatius a la persona que, individualment o conjuntament amb altres persones, representa una societat i realitza les activitats relatives al seu objecte social.

04.

Poders i legitimacions mercantils

En el sentit d’instruments públics de representació i actuació que impliquen una autorització a una persona perquè en representi una societat en judici o en qualsevol altra actuació.

05.

Augments i reduccions de capital

Com a instruments que documenten l’increment o la disminució del capital social distribuït en accions o participacions inicialment aportat pels socis o accionistes.

06.

Fusions, absorcions i escissions de societats

La fusió implica la unificació voluntària d’una o diverses societats per a la creació d’una sola societat nova amb personalitat jurídica independent.

La fusió pot ser per absorció i comporta que una o més societats s’extingeixen i transmeten en bloc i a títol universal, sense liquidació, tot el seu actiu i passiu a una altra societat existent que manté la seva personalitat i se subroga en tots els drets i obligacions de les societats absorbides. L’escissió consisteix en la separació d’una o diverses parts del patrimoni d’una societat i es transmeten en bloc i a títol universal, sense liquidació, a una altra o unes altres societats existents o de nova creació, les quals se subroguen en tots els drets i obligacions que resulten dels patrimonis que se separen.

07.

Modificacions estatutàries

Com a documentació de les adaptacions, rectificacions o actualitzacions dels estatuts de la societat.

08.

Actes notarials de juntes generals de societats

Per les quals el notari, present en el lloc del fet, acredita la realitat o la certesa en el mateix moment de la seva percepció.

09.

Elevació a públic d’acords socials

Com a intervenció del notari en l’atorgament d’un acte jurídic segons la qual s’atribueix naturalesa pública al document que conté els acords socials.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email