El Notari dona fe pública de tots els actes i contractes que autoritza i assessora i aconsella a les persones que volen atorgar un instrument públic.

Contacta

Funció notarial

La funció notarial es troba actualment regulada en tots els seus aspectes per la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat.

El notariat andorrà

La Llei del notariat vigent, en la seva exposició de motius explica que la primera Llei andorrana del notariat fou “la Llei del notariat, del 28 de novembre de 1996”, tenint en compte que la figura del notari està profundament arrelada en la història jurídica del Principat d’Andorra, atès que es remunta al segon Pariatge del 6 de desembre del 1288.
En efecte, el Manuel Digest, redactat l’any 1748 per Antoni Fiter i Rossell, evidencia la importància de la institució notarial, a la qual dedica el capítol VII del Llibre II.

El notariat andorrà

La prerrogativa de nomenament dels notaris corresponia en exclusiva als coprínceps, però, a partir de la decisió del copríncep episcopal Andreu Capella el 8 de febrer de 1607, es va atorgar al Consell General la facultat de presentar dues persones idònies per regir l’escrivania de les Valls d’An­dorra. La pràctica de nomenament alternatiu del notari es va mantenir vigent fins que, amb la minva de les compe­tències notarials atribuïdes als rectors de les parròquies, sancionada per un decret del copríncep episcopal Francesc Fernández de Xàtiva, del 17 de març de 1769, en va resultar un augment de l’activitat del notari. És per aquest motiu que a partir d’aquells anys endavant els coprínceps nomenaven de forma coetània un notari, entre dos candidats proposats en cada cas pel Consell General.

La Constitució de 1993 va confirmar de manera provisional el sistema notarial anterior, però la disposició addicional que es contenia al títol VIII de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, així ho va establir mentre una Llei no determinés les condicions especials que calia exigir als nous notaris. Aquesta Llei va ser aprovada el 28 de novembre de 1996 i va ser desenvolupada i completada àmpliament pel Reglament general del notariat, del 20 de febrer de 1998, que va regular l’Arxiu General de Protocols i el Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat. La vigent regulació notarial s’estableix bàsicament en la Llei 11/2017, del 25 de maig i al Decret 17-6-2020 pel que s’aprova el Reglament del codi deontològic, de les normes internes i dels honoraris dels notaris.

El notariat i la professió

El notariat i
la professió de notari

La llei atribueix al notariat l’exercici de la fe pública en totes les relacions del dret privat que es vulgui establir o declarar sense la intervenció dels òrgans jurisdiccionals, mentre que el notari es defineix com el professio­nal del dret investit de funció pública al qual es confereix autoritat per donar fe dels contractes i els altres actes extrajudicials, conservar-los en protocols i expedir-ne còpies. L’actuació dels notaris es desenvolupa sota el concepte d’obligatorietat del servei en relació amb les funcions que tenen encomanades.

El nombre de notaris i requisits professionals

La fixació del nombre de notaris i els requisits que cal complir per exercir la professió estan regulats per llei i abasten la formació acadèmica, la bona conducta i l’aptitud tècnica i la capacitació, i el règim rigorós d’incompatibilitats al qual estan sotmesos.

requisits professionals notariats
Exercici de la professió i responsabilitat

L’exercici de la professió i responsabilitat

Els notaris actuen sota els principis de rogació i de lliure elecció del notari, tenen el deure de conservar els documents que autoritzen durant vint-i-cinc anys i relligar-los periòdicament en protocols, i l’activitat notarial està sotmesa a control per part del ministeri competent en matèria de justícia, que es materialitza en les inspeccions corresponents i en la possibilitat de promoure un procediment disciplinari.

La llei atribueix al notariat l’exercici de la fe pública en totes les relacions del dret privat que es vulgui establir o declarar sense la intervenció dels òrgans jurisdiccionals.

La Cambra de Notaris, l’Arxiu General de Protocols i el Registre darreres voluntats

Segell Cambra de notaris andorrans

La llei regula aquests aspectes, de manera que la Cambra de Notaris es configura com un organisme de dret públic i de caràcter professional, amb personalitat jurídica pròpia, al qual han de pertànyer obligatò­riament tots els notaris. En relació amb l’Arxiu General de Protocols, adscrit a la Cambra de Notaris, arxiu on es dipositen els protocols que provenen de les notaries suprimides i els protocols que daten de més de vint-i-cinc anys, i el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat, adscrit també a la Cambra de notaris, se’n defineix la naturalesa i qui s’ha de fer càrrec de les despeses que n’ocasiona la gestió i el manteniment. A més, també es regula el lliurament dels protocols prop de l’Arxiu General de Protocols i el dret d’accés que hi tenen els notaris, i el procediment d’inscripció, de comunicació i de lliurament de certificacions que concerneix el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.

Prevenció blanqueig capitals

Prevenció del blanqueig de capitals

La Notaria Bartumeu disposa d’un manual, privat i confidencial, respecte de la implementació, execució i revisió del sistema intern de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com del preceptiu Estudi de Risc Individualitat (ERI).

Aquest manual conté les actuacions i procediments interns, que com a subjecte obligat imposa al notari la legislació vigent en la matèria.

Uifand

El compliment de la normativa sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el que preveu la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, la Notaria té una cura especial en la protecció de les dades personals corresponents a les persones físiques, sota el principi legal d’aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut per la Constitució al seu article 14.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email