Instruments públics

Document notarial autoritzat per un funcionari públic que dóna fe del seu contingut.

Contacta

Els instruments públics

El document notarial té efectes de legitimació i de prova, i en alguns casos també traditoris o transmissors, es presumeix exacte, vàlid i veraç i fa prova plena del fet, acte o situació i de la data del seu atorgament.

Els instruments públics en general

Sistema constitucional Andorrà

Es defineixen per llei i també se’n detalla el contingut; es relacionen els requisits dels instruments públics, tot incidint particularment en la llengua amb què s’han de redactar i llegir i en la figura del testimoni, i també es regulen les conseqüències de la infracció d’aquests requisits i les esmenes i les modificacions que calgui fer als instruments públics. Es fa regulació dels originals o matrius dels instruments públics d’una banda, i a les còpies, els certificats i els testimonis d’altra banda. A més, s’incideix en com es porta a terme l’exhibició i el lliurament de les còpies i els certificats esmentats, i s’estableix el dret de recurs administratiu i, posteriorment, jurisdiccional, en cas que aquesta exhibició o aquest lliurament hagi estat denegat pels notaris.

Es defineixen per llei i també se’n detalla el contingut. S’incideix en la llengua amb què s’han de redactar i llegir i en la figura del testimoni.

Els instruments públics
en particular:

Les escriptures públiques

Se’n de­talla el contingut, que consisteix en les declaracions de voluntat, els actes jurídics que impliquin la prestació del consentiment i els negocis jurídics de qualsevol classe, i s’enumeren de forma detallada els requisits que les conformen, relatius a la compareixença, l’exposició, les estipulacions, l’atorgament i l’autorització.

Consell general andorra

També es regula la representació legal o voluntària de les persones atorgants de les escriptures públiques, i les vicissituds que dimanen del fet que aquestes persones siguin estrangeres o que s’hagin de qualificar documents que hagin estat atorgats a l’estranger. A continuació es fa referència a la descripció dels béns o els drets, a la ressenya dels títols de propietat i a la designació de les càrregues i els gravàmens prop de les escriptures públiques, i en com es redacta el contingut contractual d’aquestes escriptures. En darrera instància, es consagra el principi d’unitat d’acte en l’atorgament de les escriptures públiques, i s’estableix com se’n porta a terme la lectura i la signatura.

Casa de la vall andorrana

Actes notarials

També tenen fixats per llei el contingut i els requisits, com a constatació de fets o situacions o la percepció que el notari en tingui, sempre que no es puguin definir com a actes o negocis jurídics, com també els seus judicis i qualificacions, i es determinen les seves classes diferents: les actes de presència, de referència, de notorietat i de protocol·lització, i els dipòsits notarials, en el sentit que els notaris poden rebre en dipòsit documents, objectes i numerari. El dipòsit en numerari ha de ser obligatòriament ingressat a l’Autoritat Financera Andorrana, a nom del notari que l’ha rebut, en un termini màxim de dos dies hàbils i aquest dipòsit no merita interessos.

Notes marginals

Tenen una regulació específica respecte del procediment de comuni­cació i d’inscripció d’aquestes notes. D’aquesta manera, al final o al marge de l’escriptura matriu, els notaris fan constar mitjançant una nota marginal les escriptures públiques per les quals es cancel·len, rescindeixen, modifiquen, revoquen, anul·len o queden sense efecte altres escriptures anteriors, les escriptures públiques de cessió de drets o de subrogació d’obligacions, les escriptures públiques de ratificació i, en general, les escriptures públiques d’adhesió a negocis jurídics.

Originals, còpies, certificats i testimonis

En aquest darrer cas com l’afirmació d’un fet produït o l’expressió d’un judici juridicotècnic del notari i que poden consistir en l’exhibició de documents, o el testimoni de vigència de les lleis o la legitimació de signatura.

Contacta

Si desitja més informació o ens vol formular una consulta, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com sigui possible.

Telf: +376 801 000  Situació

  La Notaria està ubicada en un edifici i en un despatx adaptats adequadament per a l’accés i desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, la Notaria està situada en una zona d’Andorra la Vella en la qual hi ha diversos aparcaments públics molt propers.

  NB-markerCarrer Prat de la Creu 36, 2ª planta
  AD500 Andorra la Vella-Principat d’Andorra

  Horaris

  De dilluns a dijous
  De 09:00 h a 13:00 h
  De 15:00 h a 19:00 h

  Divendres
  De 09:00 h a 14:00 h
  De 15:00 h a 18:00 h

  Divendres de Juny a Agost
  De 09:00 h a 15:00 h

  For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
  I Accept
  Print Friendly, PDF & Email